İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN AKILLI YOLU
TURKISH ( İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN EN AKILLI YOLU)
Satış Sürüyor
ENGLISH ( SMART WAY TO LEARN TURKISH)
In Sale
RUSSIAN ( Эффективный способ выучить турецкий )
в ходе
GERMAN ( DIE CLEVERE ART ZU TURKİSCHEN LERNEN)
In Progress ın dem moment
ITALIAN ( IMPARARE IL TURCO NEL MODO PIU’ SEMPLICE)
Progressi in questo momento
FRENCH ( FAÇON İNTELLİGENTE APPRENDR LE TURC )
Progres en ce moment
DUTCH ( SLİMME MANİER OM DE TURKSE TE LEREN )
In uitvoering het moment